دانستنی های جدید در حوزه مسکن و شهر سازی که حتما باید بدانید!!
چطور هزینه ساخت ساختمان با سقف وافل کاهش پیدا می کند؟
نحوه اجرای سقف وافل دو طرفه و یک طرفه

کد متلب تبدیل مختصات بیضوی به مختصات دکارتی

دانلود رایگان کد متلب تبدیل مختصات بیضوی به مختصات دکارتی %programmer Midya Rostami %this program Convert the %Elipsoied Cordinate to Decart Cordinate clc clear format long r= input(‘Enter the Radious in meter=’); x= input(‘Enter the x in degree=’); y= input(‘Enter the y in degree=’); z= input(‘Enter the z in degree=’); lambda= atand(y/x); phi= atand(z/(sqrt((x^2)+(y^2)))); Xc=r*cosd(phi)*cosd(lambda); Yc=r*cosd(phi)*sind(lambda); Zc=r*sind(phi);