دانستنی های جدید در حوزه مسکن و شهر سازی که حتما باید بدانید!!
چطور هزینه ساخت ساختمان با سقف وافل کاهش پیدا می کند؟
نحوه اجرای سقف وافل دو طرفه و یک طرفه

کد متلب تبدیل مختصات کارتزین به مختصات منحنی الخط

دانلود رایگان کد متلب تبدیل مختصات کارتزین به مختصات منحنی الخط clc clear format long a=input(‘enter the a parameter Vaule=’); f=input(‘enter the Scale factor =’); %f=1/298.25722221 b=a*(1-f); e=2*f-f^2; X=input(‘Enter X=’); Y=input(‘Enter Y=’); Z=input(‘Enter Z=’); P=sqrt(X^2+Y^2); lan=2*atend((-X+sqrt(X^2+Y^2))/Y); N0=a; h0=((X^2+Y^2+Z^2)^.5)-(a*b)^.5; phi0=atand(Z/P*(1-(e^2*N0)/(N0+h0)))^(-1); N=1;h=1;phi=1;