کد متلب تبدیل مختصات کارتزین به مختصات منحنی الخط

دانلود رایگان کد متلب تبدیل مختصات کارتزین به مختصات منحنی الخط clc clear format long a=input(‘enter the a parameter Vaule=’); f=input(‘enter the Scale factor =’); %f=1/298.25722221 b=a*(1-f); e=2*f-f^2; X=input(‘Enter X=’); Y=input(‘Enter Y=’); Z=input(‘Enter Z=’); P=sqrt(X^2+Y^2); lan=2*atend((-X+sqrt(X^2+Y^2))/Y); N0=a; h0=((X^2+Y^2+Z^2)^.5)-(a*b)^.5; phi0=atand(Z/P*(1-(e^2*N0)/(N0+h0)))^(-1); N=1;h=1;phi=1;

کد متلب تبدیل مختصات کارتزین به مختصات منحنی الخط

دانلود رایگان کد متلب تبدیل مختصات کارتزین به مختصات منحنی الخط clc clear format long a=input(‘enter the a parameter Vaule=’); f=input(‘enter the Scale factor =’); %f=1/298.25722221 b=a*(1-f); e=2*f-f^2; X=input(‘Enter X=’); Y=input(‘Enter Y=’); Z=input(‘Enter Z=’); P=sqrt(X^2+Y^2); lan=2*atend((-X+sqrt(X^2+Y^2))/Y); N0=a; h0=((X^2+Y^2+Z^2)^.5)-(a*b)^.5; phi0=atand(Z/P*(1-(e^2*N0)/(N0+h0)))^(-1); N=1;h=1;phi=1;

زون گسلی مراوتپه مسبب زمین لرزه ۵ آذر استان گلستان

* زون گسلی مراوتپه مسبب زمین لرزه ۵ آذر استان گلستان * تهیه کننده: دکتر حمیدرضا نانکلی بنا بر گزارش مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۸ در مقیاس گشتاوری ودر عمق ۱۰ کیلومتری مراوتپه در استان گلستان را لرزاند. *گزارش کار گروه زلزله و آتشفشان سازمان نقشه برداری کشور* زلزله ۴.۸ امروز در ناحیه مرزی بین دو کشور ایران و ترکمنستان ودر فاصله ۲۱ کیلومتری مراوتپه در شهرستان مراوتپه از استان گلستان رخ داده است این زلزله در منطقه بین

نگرشی بر زمین ساخت ترکیه و تحلیل زمین لرزه با بزرگای ۷ ازمیر در مقیاس گشتاوری

نگرشی بر زمین ساخت ترکیه و تحلیل زمین لرزه با بزرگای ۷ ازمیر در مقیاس گشتاوری تهیه کننده: دکتر حمیدرضا نانکلی بر اساس آخرین نتایج که رصد خانه ملی آتن در ارتباط با زلزله اخیر ترکیه منتشر کرده ابعاد گسیختگی ۳۶ کیلومتر طول و ۱۸ کیلو متر عرض دارد . شیب گسل ۳۷ درجه و زاویه امتداد گسل نسبت به شمال۲۷۶ درجه است. عمق محاسباتی ۱۳ کیلومترو میزان لغزش در نزدیکی سطح زمین ۱.۸ متر است . جابجایی رخ داده در ایستگاه GPS به سمت جنوب غرب ۶ سانتیمتر در راستای جنوب و ۳۷